Saturday, 19 March 2011

Salah Nginum

Ki Sunda Sawawa

Abah Kabayan : ki abah mah sakitu unggal poe nginum Jajamu, angger we geuning awak teh mani laleuleus..

Kisunda : dasar belegud..lain nginum jajamu atuh bah lamun awak hayang hareuras mah..

Abah Kabayan : Na kudu nginum naon atuh ki.. cing abah bejaan ..

Kisunda : coba geura nginum air keras geura... moal teu jadi hareuras tah awak teh.

Abah Kabayan : Gustiiii.... na ari abah beunang katipu wae..!!
( bari garo garo teu ateul )

Kisunda : tapi wajar bah, da abah mah " Indo " , jadi moal pati ngarti

Abah Kabayan : oh kitu kutan.. enya da abah mah turunan Indo.. ( bari rada marahmay )

Kisunda : heheh... enya bah.. campuran antara bodo jeung belegug..

Abah Kabayan : Tobaaaaaaaaaatttt.....!!!!!!!!!
( bari aya anu kaluar balon tina liang irungna )

Pupuh Sinom

Hasil sarungsuman Ki Sunda Sawawa

Pepeling ka balarea
Sing jadi jalma pinuji
Sangkan hirup urang bagja
Nu ta’at parentah Gusti
Jauhkeun sipat dengki
Komo lamun jeung takabur
Eta teh lampah salah
Nu mawa cilaka diri
Kaduhung mah datangna tara tiheula

Mun urang milampah salah
Gagancangan mawas diri
Sok bisi kalalanjoan
Nu baris mawa balai
Antukna urang rugi
Dibendon Gusti nu Agung
Disiksa kunu kawasa
Tangtu rugi lahir batin
Rugi dunya parat nepi ka aherat..

Silih Taur

Coretan Ki Sunda Sawawa

Kacaritakeun aya saurang paninggaran keur moro bagong, di kebonna salah saurang patani. Bari nungguan boroannana, manehna kukurilingan neangan tempat anu merenah, tapi lain keur nyumput, tapi manehna teh hayang ngendog, da kabuktian sabada manggihan tempat anu merenah, jol gejlek manehna teh ngaluarkeun endogna. Ma'lum anu pangseng, eta endogna teh mani ampir sagede bal beliter.

Ari ngendogna teh kabeneran dina kebonana patani anu teu resep sama sakali lamun aya jelema anu ngadon ngendog dina kebonna.

Harita oge basa kapanggih aya paninggaran anu ngendog teh jol pudigdig we ambek, ngan basa rek nyarekan eta patani teh ngarengkog, sabab sieuneun ditembak ku paninggaran.

Kacaritakeun eta patani teh bari rada ngagidir nyampeurkeun ka paninggaran, pok manehna nanya : keur naon jang.. ??
Panginggaran ngajawab : eta bah nuju moro bagong..!!
Tiasa abah ninggalan bedil.. jigana mah alus tah..??
Paninggaran : Mangga bah bade ningalan mah..!!

Gep we eta bedil teh ku patani dicokot, tuluy diilik ilik.. na atuh ari geus kitu, eta bedil teh ditodongkeun ka paninggaran, bari ngomong : silaing anu ngendog teh..?? ( bari muncereng )

Paninggaran kacida reuwaseunnana, pok manehna ngajawab : muhun bah..!! na kumaha kitu..?? ( bari raga ngeleper da sieun di tembak )

Ceuk patani bari nodongkeun bedilna : hakan siah...!!!!...

Panggaran : ah.. nu leres bah.. piraku abdi kudu ngadahar endog sorangan... !! ( bari murungkut )

Patani : eh... hayang ditembak siah.. !! ( bari terus nodongkeun bedil )

Eta paninggaran mani burial buncelik sabab ambek nyedek tanaga midek, ari rek ditolak sieun dibedil, ari digugu, asa piraku kudu ngadahar endog sorangan, mangkanng sakitu nampuyakna..

Tapi da sieun cilaka, eta paninggaran tuluy we nyoelan endogna saeutik saeutik bari teu kuat hayang ongkek..

Ceuk patani : kudu loba loba siah ngadaharna...!! ( bari molot )

Tungtungna mah, bari teu kuat oge, eta endong sorangan teh teu burung we beak..

Ceuk paninggaran : tah bah.. kusabab abdi tos nyeepkeun endogna, cing eta bedil teh ayeuna mah ka abdikeun..

Teu panjang pikir eta patani teh song we mikeun bedilna ka paninggaran.
Sanggeus katarima, teu antaparah deui eta paninggaran teh nodongkeun bedilna ka patani bari nyarita : ngendog siah...!!!

Eta patani mani reuwas luar biasa, sabab teu nyangka bakal malik ka sorangan..
ceuk patani : ah sujang da abah mah teu hayang ngendog deuleun...!! ( bari rek ceurik.. )

Paninggaran : Paksakeun siah...!!

Atuh eleh deet eta patani teh ngendog sagejlek, da sidik keur teu hayang..
Paninggaran : hakan siah...bisi ku aing di tembak..

eta patani mani sujud kana suku paninggaran supaya teu tulus ngadahar endogna..

Paninggaran : gancang siah hakan... !! bisi ditembak ku aing..!!

Tungtungna mah eta patani ngarawu endogna, da ngan saeutik, maksudna mah rek disamualkeun..

Paninggaran : eutik eutik siah....

Atuh kapaksa we anu tadina rek disamualkeun teh jadi dieutik eutik da sieun..

Sanggeus beak, eta paninggaran ngomong ka patani : lunas bah...!! ( bari ngaleos )

Eta patani, sanggeus euweuh sasaha, tuluy we utah uger aya mingguna...

cag... hehe

Pupuh Kinanti


Dina bahasa sunda mah, salah nulis saeutik oge, bakal mangaruhan kana eusina.
sok geura bandungan dina pupuh " Kinanti "

Nulis anu bener :
Budak leutik bisa ngapung
Babaku ngapungna peuting
Kuriling kakalayangan
Neangan nu amis amis
Sarupaning bungbuahan
Naon bae nu kapanggih..

Nulis anu salah :

Budak leutik bisa ngacung
Babaku ngacungna peuting
Kuriling kakalayangan
Neangan nu amis amis
Sarupaning bungbuahan
Naon bae nu kapanggih..

Sok geura tengetan, kira kirana bakal akur pimaksudeunnana..??
Ceuk aki mah beda pisan, nu ka1 mah eusina teh lalay / kalong
Ari anu ka 2 ...?? aki oge rada bingung keur ngucapkeunnana.. hehe

Lamaran Kerja Nu Pasti Ditolak

 ku: Ki Sunda Sawawa
 
Omat aki peupeujeuh, lamun hayang katarima ngalamar gawe, kade tong loba teuing lampiran.

Conto lamaran anu pasti moal ditarima :

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya sertakan :

a. Foto copy KTP bapak saya
b. Pas foto saya waktu disunat
c. Surat kelakuan baik seluruh keluarga saya
d. Bon hutang selama 1 tahun
e. Proposal permintaan sumbangan pembangunan mesjid di Rt saya

Lamun lampiran dina lamaran samodel kitu, aki ngajamin bakal langsung ditalapung bari diimplik implikan ku ngomong.. mantog siahhhh......!!!!!!!!!!!

Haaahahahahahaah

Naskah Paturay Tineung

Geus jadi kabiasaan, mun nyinghareupan ahir taun Ajaran, budak sakola sok dititah ku guruna supaya nyarieun naskah paturay tineung.

Aki ngahaja mangnuliskeun, mudah mudahan aya mangpa'atna..
Paturay Tineung Ti Murid Ka Guru

Assalamu’alaikumwr.wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun simkuring

Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola,ngahontal harepan sareng cita-cita.
Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan.
Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu, ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan, tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun.
Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca.
Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun du’a, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Amin
Bapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata usaha, salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana. Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana, dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan.
Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nulangkung luhur
Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya basa nu kirang merenah, kecap nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah, neda hapuntenna

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr. wb.

Ku: Ki Sunda Sawawa

Kamus Bahasa Sunda / Indonesia

Jigana diperlukeun ku budak sakola mah

Ajeng = Mengajukan
Acuk / Raksukan = Pakaian
Ancin = Sedikit Makan
Anclub = Turun ke air
Andiprek = Lesesan
Anggoan = Pakaian
Angkat = Pergi
Angkeng = Pinggang
Angkeub = Mendung
Angkeut = Dagu
Antawis = Antara
Antuk / Antukna = Akhirnya
Aos = Baca
Aprak = Jelajah
Atikan = Ajaran
Atanapi = Atau
Atik = Didik / Ajar
Astra = Wajah
Babar = Lahir
Bagel / Ngabagel = Keras / Mengeras
Baheum = Kulum
Bahe = Tumpah
Balad = Teman
Balangsak = Melarat / Miskin
Balang = Lempar
Baleuy = Tidak terlalu panas
Bangga = Ribet
Bangir = Mancung (Hidung)
Bangkawarah = Kurang Ajar
Bentar = Sambar (Petir)
Bared = Tergores
Bari (katuangan) = Basi
Baruk = Begitukah ?
Basisir = Pesisir
Bayeungyang = Gerah
Bayuhyuh = Gemuk
Bebene = Kekasih
Bedegong = Bandel
Belejog / Kabelejog = Tipu / Tertipu
Belenyeh = Tertawa Kecil
Bendu = Marah
Bantos = Bantu
Bewara = Berita
Biantara = Pidato
Binangkit = Kreatip
Bolokot = Kotor oleh Lumpur
Bireuk = Tidak kenal

( hanca )

ku: Ki Sunda Sawawa

Sajak keur bahan pasanggiri siswa SD :

Tutuwuhan
Ku Rachmat M. Sas Karana


Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah sabar..
Ka pelok anu di pelak
Teu bisa nanyakeun
Iraha bakal buahan..

Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah surti..
Akar nu ngeteyep nyiar kahakanan
Teu kadenge rumahuhna

Tangkal nu lungse butuh cihujan
Teu kadenge jumeritna..

Daun alam kapanasan
Heteu kadenge ingkahna..

Tutuwuhan ngawarah kuring
Nitah nyaho mulang tarima
Ka lemah tempatna matuh

Muragkeun dangdaunan
Pikeun kasuburan..

Ka manusa nu melakna
Mere bubuahan
Geusan nyambung kahirupan..

Thursday, 10 March 2011

Papatah Kisunda

Mungguh hirup laki rabi
Lir kapal jero jaladri
Garwa minangka layarna
Carogé lir juru mudi
Di lautan satujuan
Sapapait samamanis

Guruan mah lauk laut
Sanajan caina asin
Awakna teu katépaan
Mandiri dina pribadi
Mangpaat keur anu lian
Jadi pamungpungan asih
 
(Catetan Ki Sunda Sawawa)

Kandang kosong

 ku: Ki Sunda Sawawa

Kisunda : Bah.., minggu hareup urang ulin ka kebon binatang yu ??
Abah Kabayan : Aya naon kitu ?
Kisunda : Aya kandang kosong keur Abah..
Abah Kabayan : koplox siah..!!
Kisunda : heheh.. na atuh ari abah sok gancang katipeng wae..

Pantun Kisunda

Entong hayang rujak gedang..
Ipis kulit kandel cangkang..
Tong hayang ka bah Kabayan
Pedit duit getol nganjang...

BARUANG KUTUB

 ku:  Sovian ChoerumanDina hiji wanci, sakadang baruang kutub keur dariuk dina salju jeung anak-anakna. Teu kungsi lila, celetuk salah sahiji anakna nanya “Apa... ari abdi 100% baruang kutub asli?

Bapana ngajawab “komo anaking anjeun mah 100% baruang kutub asli!

Ungek anak baruang téh bari kaciri kénéh masih bingung.....

Sababaraha menit ti dinya, éta anak baruang téh nanya deui ”Apa...jujur atuh Apa....abdi téh asli baruang kutub atanapi sanés....wios abdi nampi pami Apa jujur mah!....naha abdi téh turunan baruang madu, baruang coklat atanapi baruang panda??” bari ciramay...

Bapana ngajawab “Jang, Bapa manéh 100% baruang kutub, kitu deui indung manéh 100% baruang kutub, geus jelas manéh gé 100% baruang kutub Jang!

Teu kungsi lila éta anak beruang kutub téh nyarita deui “Apa..tong dikira abdi bakal seudih pami Apa jujur, abdi moal sedih Pa ..asal Apa jujur naha abdi téh 100% asli baruang kutub?” éta anak baruang kutub masih kénéh panasaran...

Kusabab tatanya na téh éta-éta kénéh anu antukna Bapak baruang kutub rada kesel nu akhirna malik nanya “Ari ilaing..nu ditanyakeun téh éta-éta kénéh...naha naon nu matak nyieun ilaing ragu yén ilaing téh baruang kurub asli ...heuh???

Bari luwa-lewé éta baruang kutub ngajawab “mun abdi 100% baruang kutub, naha abdi maké jeung tiris..pan baruang kutub mah kuat ku tiis!!!”

PANTI JOMPOAkhirna Kisunda diasupkeun oge ka Panti Jompo kusabab umurna nu geus kolot teuing...

Tapi aya atohna da geuning Kisunda teh di Panti Jompona dirawat ku mojang nu geulis kawanti-wanti, endah kabina-bina, ditilik ti gigir lentik, disawang ti tukang lenjang, ngaranna teh katelah Nyi MP...

Dina hiji poe, Kisunda jeung Nyi MP lelempangan di taman, Kisunda diuk dina korsi roda, Nyi MP nu ngadodorongna....

Waktu keur lelempangan di taman, ngadadak Kisunda awakna nyangigir ka kenca...Eta Nyi MP ku sigepna newak leungeun Kisunda sangkan ulah labuh bari mernahkeun deui posisi diukna, teu kungsi lila tidinya Kisunda nyangigir ka belah katuhu, atuh Nyi MP newak deui leungeun kisunda bari mernahkeun posisi diukna....eta kajadian nyangigirna Kisunda teh nepi ka sababaraha kali,anu antukna Nyi MP mawa balik Kisunda ka kamarna.

Isukna, Jang Jaka salaku anakna Kisunda datang rek neang kolotna

"Bapa, kumaha kaayaan Bapa didieu, betah?" Tanya Jang Jaka

"Betah sujang...ranjangna empuk, dahareunna ngareunah, nu ngarawatna gareulis komo Nyi MP mah Aki ge kabandang, ngan aya hiji masalah deuleun Sujang!!" Tembal Kisunda bari peupeuredeuyan ngabayangkeun pameunteuna Nyi MP.

"Naon Pa masalahna, wartoskeun ka Jaka??" Ceuk Jang Jaka rada heran...

"Nyeta didieu mah teu meunang hitut..!! kamari ge waktu Bapa rek hitut ku Nyi MP ditahan wae, da parat nepi ka ayeuna Bapa can hitut.!!" Tembal Kisunda bari nempokeun beuteungna anu geus boncenang herang kusabab tikamari can hitut-hitut....

Friday, 4 March 2011

Impo jongklok

Ku: Ki Sunda Sawawa

Abah : ki ari obat keur panyakit bronchitis naon nya ..??
Kisunda : ah.. gampang atuh obat keur panyakit kitu mah,
Abah : na naon ki obatna..??.
Kisunda : ku caruluk geura, babaturan aki oge gering kitu, diobatan ku caruluk..
Abah : ah.. hade pisan tah impo teh, meureunan ayeuna sehat nya ki..??
Ksunda : Alhamdulillah geus rada lila dikuburna oge, da tuluy maot..
Abah : piraku ku dewek kudu di tampiling mah siah... ( bari muncereng )
Kisunda : haaaahahahahahaah.... eit.. ku aki di takis..

DI URUT

ku: Möjåñg Prìyåñgäñ

Hiji dinten ma Erot mulih ti pasar ngagaleuh sampeu, ditaros ku kisunda
Kisunda: "Ma, meser sampeu sabaraha kilo?
Ma Erot: "Sakilo"..
Kisunda: "Naha ngan sakilo, sanes dua kilo"?
Ma Erot: "Tenang ku Ema urang urut jadi dua kilo"
Kisunda??

DUKUN LIMPEURAN

ku : Abah Kabayan


Dihareupeun imah Dukun:

Mbah tulungan abdi...pang mendakeun dompét abdi nu tadi siang ical!!” pénta si Uha ka dukun nu kakoncara bisa manggihan barang-barang nu geus leungit.

Tungguan nepi ka isuk wéh nya!” témbal si Dukun

Nungguan kumaha Mbah?? Ieu mah teu tiasa ditutunggu Mbah..soalna di lebet dompét téh seueur barang penting model SIM, STNK kartu Kridit, Kartu ATM, ogé aya artosan nu ageungna sajutaan Mbah!!” ceuk Si Uha bari sujud-sujudan sangkan paméntana dilaksanakeun.

Aing moal bisa manggihan dompet ilaing salila konci tempat prakték Aing nu kamari leungit bisa kapanggih, deuleun!” ceuk si Dukun bari sosorongot...

Tétéla geuning..Dukun nu kakoncara bisa manggihan barang leungit téh teu bisa manggihan barang leungit nu sorangan ...

Kandang Kosong

Ku : Kisunda

Kisunda : Bah.., minggu hareup urang ulin ka kebon binatang yu ??
Abah Kabayan : Aya naon kitu ?
Kisunda : Aya kandang kosong keur Abah..
Abah Kabayan : koplox siah..!!
Kisunda : heheh.. na atuh ari abah sok gancang katipeng wae

Tuesday, 1 March 2011

SI TUKANG BARANG INJEUMsi Tohir tukang nginjeman barang ka si Ocol, si Ocol geus bosen di injeman barang wae bari tara di balikeun...
na hiji waktu

Tohir: "Col..nginjem gunting?"

Ocol:"guntingna rek di pake motong kaen, terus ke berang dipake motong palastik, sorena rek dipake motong jukut..pokokna poe ieu mah rek dipake..moal di injem-injem!"

Tohir: "Berarti mun ti isuk nepi ka sore maneh rek motong, sapatu futsal moal dipake kan?..injem ku urang nya!!..." (bari sapatuna geus dipake)

WIRANG KU LUKISAN
Na hiji waktu présiden nagara sasagon nganjang ka paméran lukisan, ku sabab harita presidén téh keur ka serang panyakit panon (bélék) jadi titingalianna rada teu écés, ku sabab kitu manéhna mawa ajudan nu tugasna nunungtun ieu présiden.

dimimitian ningali lukisan ka hiji:

Presidén: “Wah...lukisan ieu hadé...laukna jiga nu hirup!.

Ajudan: “Sssst...Pak, alon-alon nyariosna bilih kadangu kunu sanés, éta sanés lukisan lauk tapi lukisan buaya!!

Terus pindah kana lukisan nu lianna

Présidén: “Whuh...ieu lukisan gajah meni katingalina gagah...hebat nu nyieunna!!

Ajudan: ”Ssssst....Pak, alon-alon ah nyariosna..eta mah lukisan banténg...

Kusabab di protés waé ku ajudan akhirna ieu présidén nahan diri pikeun ngomentaran lukisan nu ku manéhna di tingalian..nepi ka dina hiji juru ruangan..manéhna teu kuat hayang ngoméntaran hiji lukisan:

Présidén: “Wah..ieu nu ngalukis bener-bener jelema hebat....lukisan Gorilla-na mirip pisan jeung nu aslina....hébat nu nyieun lukisan ieu..kudu menang penghargaan....!!!

Ajudan: “Sssssssst......Pak,.... alon-alon nyariosna...eta mah sanés lukisan Gorila tapi lukisan bapak...!!!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...